Konkurs – regulamin

WYNIKI KONKURSU

Karta Zgłoszenia oraz Regulamin


REGULAMIN KONKURSU:

WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs „Jesteśmy SILNE!” zwany będzie dalej – dla potrzeb niniejszego regulaminu -“konkursem”
 2. Konkurs jest elementem projektu „Jesteśmy SILNE!” realizowanego przez Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 3. Głównymi hasłami projektu są: Kobiety są SILNE!, Dziewczynki są SILNE!, Wszystkie jesteśmy SILNE!
 4. Tematem konkursu jest zaprezentowanie swojej interpretacji głównych haseł projektu „Jesteśmy SILNE!”
 5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich
 6. Do konkursu można zgłaszać dowolne prace graficzne, fotografie, rysunki, memy, itp.
 7. Każda uczestniczka/każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac
 8. Można zastrzec, że chce się pozostać anonimową/anonimowym (wtedy dane autorki/autora będą znane jedynie członkiniom Jury) – należy napisać to w treści maila zawierającego prace konkursowe
 9. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace do tej pory nienagrodzone w żadnym innym konkursie i niepublikowane 
 10. Prace należy zgłosić w formie elektronicznej na adres mailowy: lodzkiedziewuchy@gmail.com
 11. Pliki muszą mieć następujące parametry:
  • – grafika w kształcie kwadratu
  • – 1000 dpi i maksymalnie 3000×3000 px
  • – format – pdf
 1. Każda uczestniczka/każdy uczestnik konkursu zobowiązana/y jest do wypełnienia formularza zgłoszenia. Karta zgłoszenia zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail kontaktowy, numer telefonu i podpis autorki/autora
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać wraz z plikiem graficznym
 3. Prace wraz z dokumentami konkursowymi należy przesłać do 15 sierpnia 2020 roku do godz 23:59

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom z siedzibą w Łodzi:
Łódź 92-413, ul. Ziemowita 6 /20
NIP 7282827109
Numer KRS 0000714072

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie jakąkolwiek techniką;
  • wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników, na których utwór utrwalono we wszelkich kanałach dystrybucji;
  • użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy;
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie;
  • odtwarzanie, wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera oraz dyskach zewnętrznych, pendrive’ach
  • publiczne udostępnianie za pośrednictwem nośników reklamowych, sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz Organizatora oraz organizacją wystaw pokonkursowych (prezentacją pokonkursową).
 1. Uczestnicy konkursu udzielają licencji bezpłatnie, na każdym polu eksploatacji.
 2. Organizator nie będzie czerpał korzyści majątkowych z udostępniania prac konkursowych
 3. Nagrodzone Autorki/Nagrodzeni Autorzy prac zobowiązują się do zawarcia z Organizatorem umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy. Autorka/Autor zobowiąże się do zawarcia takiej umowy w deklaracji zawartej w formularzu zgłoszeniowym. Umowa zostanie zawarta w terminie nie więcej niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką;
  • wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników, na których utwór utrwalono we wszelkich kanałach dystrybucji,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 
  • wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera oraz dyskach zewnętrznych, pendrive’ach;
  • publiczne udostępnianie za pośrednictwem nośników reklamowych sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmie również zgodę Autorki/Autora na dokonywanie przez Organizatora opracowań zwycięskiej pracy oraz ich rozpowszechnianie
 2. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy
 3. Autorka/Autor w umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie ze zwycięskiej pracy nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.

OCENA PRAC 

 1. Oceny prac dokona Jury, w skład którego wejdą członkinie Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

TERMINARZ KONKURSU

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 sierpnia 2020 godz. 23:59.
 2. Obrady Jury zostaną zorganizowane w tygodniu, w którym upływa termin zgłaszania prac.
 3. Laureatki/Laureaci konkursu, po ogłoszeniu przez Jury werdyktu, otrzymają informację mailową lub telefoniczną.
 4. Werdykt Jury zostanie ogłoszony oficjalnie na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzkie dziewuchy Dziewuchom (https://lodzkiedziewuchy.org.pl/) oraz na stronie Stowarzyszenia na Facebooku w dniu 20 sierpnia 2020  roku

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Organizator przewiduje następujące nagrody:
Prezentacja na nośniku reklamowym w mieście Łodzi
Prezentacja nagrodzonej pracy na okładce aperiodyku SILNE
Dwa pierwsze numery czasopisma “SILNE. Aperiodyk społeczny”
Dodatkowo wyróżnione prace opublikowane zostaną na łamach czasopisma “SILNE. Aperiodyk społeczny”

MATRONAT
Matronat nad konkursem objęła artystka Marta Frej

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu:  Agnieszka Gralak
e-mail: lodzkiedziewuchy@gmail.com

adres do wysyłki: lodzkiedziewuchy@gmail.com w tytule maila wpiszcie: jesteśmy silne

Prace możecie przesłać za pomocą np. https://wetransfer.com/
Termin przesyłania: do 15 sierpnia 2020 roku – do północy
Wyniki konkursu ogłosimy 20 sierpnia 2020 roku.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty w Łódzkiem 2020 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Back to Top