Łódzka kampania na rzecz praw kobiet „Jesteśmy… SILNE!”

Infografika - ogłoszenie projektu „Jesteśmy... SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet”

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom rozpoczyna projekt  „Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet”. W ramach projektu  przeprowadzimy społeczną kampanię informacyjną podnoszącą świadomość w zakresie kulturowych i społecznych źródeł przemocy ze względu na płeć oraz sposobów jej przeciwdziałania. Kampania będzie połączona z działaniami edukacyjnymi, skierowanymi m.in. do nauczycieli, chłopców i młodych mężczyzn oraz do osób doznających przemocy. Jednym z głównych obszarów tematycznych kampanii będzie tematyka Konwencji Antyprzemocowej.

Działaniem objęte zostaną również łódzkie NGO, szkoły oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Wykorzystamy wsparcie i współpracę z organizacjami walczącymi o prawa kobiet i prawa osób doświadczających przemocy w województwie łódzkim. Partnerami projektu są organizacje społeczne Icelandic Women’s Rights Association (IWRA) https://kvenrettindafelag.is/en/ z Islandii oraz  Bulgarian Centre for Lifelong Learning (BCLL) https://www.facebook.com/BCLLerasmus/z Bułgarii.

Dlaczego nasz projekt jest ważny?

 • Według danych policji dotyczących Niebieskiej Karty, w 2019 w skali kraju nastąpił wzrost liczby przypadków w rodzinie w woj. łódzkim. Najczęstszym rodzajem przemocy pozostaje przemoc psychiczna. Także według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wzrasta liczba wydawanych niebieskich kart. W 2019 w całym województwie zanotowano wzrost ilości ofiar znęcania się fizycznego i psychicznego. W 2019 roku w Łodzi wydano o 286 niebieskich kart więcej niż w 2018 r., w woj. łódzkim zarejestrowano o 188 więcej takich przypadków. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najczęstszą przyczyną wyrabiania niebieskich kart jest uporczywe nękanie. Źródeł skali przemocy w naszym województwie upatrujemy m.in. w tym, że brakuje działań edukacyjnych i podnoszących świadomość w zakresie przemocy ze względu na płeć. 
 • Na skutek izolacji społecznej wzrost przemocy na poziomie 30-50% potwierdziły już m.in. Francja, Australia, Wielka Brytania, Hiszpania (dane z kwietnia 2020). Mimo iż brak analogicznych prognoz dla Polski, a tym bardziej dla woj. łódzkiego, zagadnienie to konsultowałyśmy z osobą reprezentującą Centrum Praw Kobiet w Łodzi oraz z pełnomocniczką Prezydent Łodzi ds. dzieci i młodzieży, osobą zajmującą się przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Wedle wszelkich przesłanek skala przemocy ze względu na płeć w woj. łódzkim potężnie wrośnie w nadchodzącym roku jako skutek kryzysu ekonomicznego i społecznego. Nastąpi eskalacja przemocy domowej, dlatego i że sprawcy i ofiary pozostają w zamknięciu, a wszelkie interwencje są utrudnione.
 • Mimo ratyfikowania przez Polskę w 2015 r. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, do tej pory w Polsce nie wdrożono jej postanowień, funkcjonuje niepełna definicja przemocy i gwałtu, a sprawcy nie są izolowani od ofiar. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W Polsce nie propaguje się równości płci, a działania państwa są niewystarczające. Niebezpieczne są ponadto wypowiedzi rządu PiS, że należy wypowiedzieć Konwencję, co dodatkowo podważa działania na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czy też wypracowanie zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Przewidywane rezultaty i produkty

Produkty:

 • Elementy graficzne kampanii społecznej: citylighty / ulotki / plakaty i/lub reklamy w social media w kilku miastach woj. łódzkiego, grafiki do szerowania w mediach społecznościowych itp.
 • Materiały edukacyjne wykorzystane podczas warsztatów, dostosowane do poszczególnych grup uczestników/czek,
 • Numer czasopisma SILNE. Aperiodyk społeczny dotyczący przemocy,
 • Konkluzje wypracowywane we współpracy z instytucjami publicznymi i pozarządowymi,
 • Produkty działań komunikacyjnych: posty, zdjęcia, artykuły prasowe, filmy na kanale ŁDD na YT – relacje i webinaria,
 • Raport finalny z projektu pisany na podstawie doświadczeń zgromadzonych w trakcie projektu, komentarzy dotyczących kampanii oraz oceny użyteczności materiałów przez korzystających np. posłów/posłanki pracujące w komisjach sejmowych / w ramach warsztatu międzynarodowego,
 • Materiały przekazane posłom i posłankom,
 • Materiały przekazane szkołom, policji oraz służbie zdrowia.

Rezultaty:

 •  podniesienie świadomości mieszkańców woj. łódzkiego o źródłach przemocy ze względu na płeć oraz sposobach jej przeciwdziałania,
 •  budowanie przekonania, że prawa kobiet to prawa człowieka (w tym wśród osób zatrudnionych na policji i w służbie zdrowia),
 • sieciowanie różnych grup zawodowych pracujących z osobami dyskryminowanymi i doznającymi przemocy ze względu na płeć,
 • lokalne partnerstwo z władzami lokalnymi, służące lepszemu wsparciu osób narażonych na przemoc,
 • międzynarodowe inicjatywy w zakresie wdrażania Konwencji Stambulskiej,
 • poprawienie wiedzy na temat lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy (zwłaszcza w mieście Łódź) oraz nagłośnienie jego braków,
 • poprawa wiedzy ekspertów w Łodzi na temat nowych (nowszych niż Duluth) modeli pracy z przemocą,
 • udzielenie wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy,
 • podniesienie świadomości mieszkańców woj. łódzkiego o prawach człowieka i nierównościach ze względu na płeć,
 • uzupełnienie wiedzy know how o efektywnych metodach prowadzenia kampanii społecznych w ramach warsztatu międzynarodowego.

Dzięki naszym działaniom podniesiemy świadomość mieszkańców woj. łódzkiego o źródłach przemocy ze względu na płeć oraz sposobach jej przeciwdziałania będziemy promować prawa kobiet jako prawa człowieka, zsieciujemy różne grup zawodowe pracujące z osobami dyskryminowanymi i doznającymi przemocy ze względu na płeć.


 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

ŁÓDZKA KAMPANIA – WYDARZENIA

 

Back to Top