O kampanii

Łódzka kampania na rzecz praw kobiet Jesteśmy… SILNE!
Już od ponad roku pracujemy nad projektem Jesteśmy… SILNE! Łódzka kampania na rzecz praw kobiet. „My” to członkinie Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Powstałyśmy jako grupa nieformalna, która w kwietniu 2016 zorganizowała w Łodzi pierwszy krajowy marsz w obronie praw kobiet. Od tego czasu większość naszych działań poświęcona była wzmacnianiu samostanowienia kobiet, w tym dostępowi do bezpłatnej i bezpiecznej aborcji. W 2020 roku postanowiłyśmy podjąć się nie lada wyzwania, tj. poruszyć temat przemocy i zrobić to w sposób intersekcjonalny, międzysektorowy i włączający, tj. nie stygmatyzujący mężczyzn, którzy według statystyk są głównymi sprawcami przemocy.
Idea projektu została oparta na podjęciu różnorakich działań, wspólnie prowadzących do kampanii informacyjnej, podnoszącej świadomość w zakresie kulturowych i społecznych źródeł przemocy ze względu na płeć oraz sposobów jej przeciwdziałania. Kampania została wsparta m.in działaniami edukacyjnymi skierowanymi do chłopców i mężczyzn oraz do osób doznających przemocy. Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 
Kwestia przeciwdziałania przemocy ma w Polsce wciąż wymiar polityczny. Mimo ratyfikowania przez nasz kraj w 2015 r. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, do tej pory nie wdrożono jej postanowień, funkcjonuje niepełna definicja przemocy i gwałtu, a sprawcy nie są izolowani od ofiar. W Polsce nie propaguje się równości płci, a działania państwa są farsą w stosunku do skali zjawiska i potrzeb. Niebezpieczne są wypowiedzi rządu PiS i Prezydenta RP, że należy wypowiedzieć Konwencję, a przynajmniej celowo jej nie wdrażać, co dodatkowo podważa działania na rzecz ochrony i wsparcia ofiar przemocy, czy też wypracowanie zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Założyłyśmy więc sobie, że poprzez projekt postaramy się podnieść świadomość mieszkańców województwa łódzkiego o źródłach przemocy ze względu na płeć oraz o sposobach jej przeciwdziałania. Zależało nam na tym, by wzmacniać przekonanie, że prawa kobiet to prawa człowieka i wesprzeć sieciowanie różnych grup zawodowych pracujących z osobami dyskryminowanymi i doznającymi przemocy ze względu na płeć (MOPS, policja, Centrum Praw Kobiet, władze lokalne, pracownicy młodzieżowi, inne organizacje pozarządowe).
Do działań podeszłyśmy metodycznie – na początku projektu przeprowadziłyśmy badanie służące wypracowaniu definicji przemocy i przemocy ze względu na płeć, czemu posłużyły: desk research, SWOT, wywiad fokusowy, ankieta internetowa oraz wizyta studyjna na Islandii. Według naszej definicji przemoc to czyn niezgodny z prawami człowieka i zasadami ustalonymi w ramach relacji, który zakłada wykorzystanie swojej przewagi fizycznej, emocjonalnej, sytuacyjnej lub strukturalnej przeciwko innej osobie lub grupie osób po to by osiągnąć ważny dla siebie cel jej kosztem.
Przeprowadziłyśmy także warsztaty antydyskryminacyjne dla mężczyzn, które zaoferowały nam nową perspektywę na rozumienie kwestii przemocy wśród chłopców i mężczyzn ze środowisk marginalizowanych. Kobietom z doświadczeniem przemocy zaoferowałyśmy warsztaty Wendo (Wendo to metoda zapobiegania i reagowania na przemoc wobec kobiet, która uczy jak chronić swoje granice). Warsztat miał za zadanie pozytywnie wpłynąć na ich poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Starałyśmy się udzielić wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy także poprzez konsultacje psychologiczne.
Działaniem objęłyśmy łódzkie NGO, szkoły oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. Wykorzystałyśmy wsparcie i współpracę z organizacjami walczącymi o prawa kobiet i prawa osób doświadczających przemocy w województwie łódzkim. Szerzej zaś postanowiłyśmy wesprzeć się doświadczeniem organizacji walczących o prawa kobiet za granicą: Icelandic Women’s Rights Association (IWRA) z Islandii oraz Bulgarian Centre for Lifelong Learning (BCLL) z Bułgarii. To dzięki temu partnerstwu mogłyśmy poznać systemowo wprowadzane dobre praktyki związane z przeciwdziałaniem przemocy i reagowaniem na nią przez organy państwowe i lokalne.
Choć przez cały czas trwania projektu nagłaśniałyśmy kwestie przemocy przez nasze social media, to właśnie w ostatnim etapie projektu przystępujemy do realizacji zintensyfikowanej kampanii informacyjnej. Próbujemy zainteresować rezultatami naszych projektowych starań polityków i polityczki, gdyż to właśnie oni mogą decydować o stosowaniu mechanizmów zapobiegających przemocy i odpowiadania na nią. Trzymajcie za nas kciuki!

Polecamy:
https://lodzkiedziewuchy.org.pl/lodzka-kampania-na-rzecz-praw-kobiet-jestesmy-silne/
Wypracowane w ramach projektu materiały dla ojców:
https://lodzkiedziewuchy.org.pl/dla-ojcow/
Materiały ogółem dla mężczyzn:
https://lodzkiedziewuchy.org.pl/dla-mezczyzn/
Social Media:
https://www.facebook.com/lodzkiedziewuchy/
instagram.com/lodzkie_dziewuchy/

Małgorzata Wochowska
Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

 

CZYTAJ SILNE – NUMERY

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE

Back to Top